Vítáme Vás na firemních internetových stránkách

 

NPR Velký a Malý TisýPředmětem činnosti firmy jsou dvě základní oblasti:

1) ošetřování stromové zeleně
 Naší specializací je zejména provádění střešení stromových poranění a dutin. Dále zabezpečujeme péči o veřejnou stromovou zeleň, parky, stromořadí a významné stromy podléhající ochraně podle z. č. 114 "o ochraně přírody a krajiny" jako památné stromy a registrované významné krajinné prvky. Věnujeme se také návrhům a realizaci dosadeb dřevin.

2) péče o přírodu a krajinu
 Dlouhodobě zabezpečujeme zejména terénní práce v přírodních rezervacích (včetně rezervací národních kategorií). Zabezpečujeme provádění opatření podle schválených plánů péče o MPZCHÚ a další práce podle zadání objednatele. Největší objem našich prací v této oblasti činnosti tvoří ruční sekání mokřadních rezervací (za využití křovinořezů, včetně selektivního a mozaikového kosení apod.), kácení a odstraňování náletových dřevin a značení rezervací. Věnujeme se i specializovaným pracím při úpravě životních podmínek pro konkrétní chráněné rostlinné druhy, při úpravě vodního režimu v rezervacích, podílíme se na pracích v rámci národního záchranného programu perlorodky říční.

Doplňkovou činností firmy je příprava a realizace publikací zaměřených na propagaci přírodních, kulturních a krajinných hodnot konkrétních území a příprava a realizace naučných stezek.


Naše firma je zavedenou organizací s více než dvacetiletou praxí v oboru činnosti. Patříme k malým specializovaným firmám. Práce v oboru péče o dřeviny realizuje Ing. Jiří Marek sám, práce při realizaci managementu maloplošných zvláště chráněných území přírody zajišťujeme s využitím sezónních brigádníků, zejména organizací letních studentských táborů. Mezi naše investory patří zejména městské úřady a magistráty, krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Analýze činnosti firmy STROM se ve své bakalářské práci věnuje Lenka Parkánová, studentka Fakulty sociálních studií MU Brno - viz. bakalářská práce na tomto odkazu